Zaznacz stronę

Windykacja a Antywindykacja

Windykacja a Antywindykacja Współcześnie windykacja to dochodzenie własności za pomocą środków określonych w obowiązujących przepisach prawnych. Istnieją dwa podziały charakteryzujące czynności windykacyjne. Pierwszy z nich dzieli się na: windykację polubowną – polegającą na monitowaniu dłużnika, które ma doprowadzić do spłaty należności. antywindykacja przedsądowa – polega na kontakcie bezpośrednim z windykatorami, którzy na zlecenie wierzyciela próbują nawiązać kontakt, w celu przekazania informacji o zadłużeniu, czy też zebranie informacji na temat długu. Ten proces przedsądowy ma bardzo istotne znaczenie, ponieważ od jakości jego przebiegu zależy szybkość postępowania w procesie sądowo-egzekucyjnym i skuteczność wierzycieli. Antywindykacja w tym zakresie ogranicza się do telefonicznego, mailowego, pocztowego oraz osobistego kontaktu z wierzycielem mocodawcy lub jego pełnomocnikami działającymi w jego imieniu tj. (firmy windykacyjne, kancelarie prawne). Tego typu czynności mają na celu przekazywanie w imieniu dłużnika informacji o konkretnej treści, mogących mieć wpływ na przewlekłość postępowania. Wymienione czynności nie tylko wywołują korzystne skutki prawne ale również stanowią główną linie obrony na początku procesu sądowo-egzekucyjnego, ponieważ mogą stanowić istotne źródło informacji w treści powództw przeciwegzekucyjnych m.in. w postępowaniu upominawczym, nakazowym. windykację sądową – dotyczącą przypadków, w których występuje brak chęci współpracy ze strony dłużnika. Sprowadza się ona do uzyskania sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. windykacja polubowną – tzw. windykacja zdalną (telefoniczną, listową) oraz osobistą (spotkania z dłużnikiem, mediacja pomiędzy dłużnikiem a wierzycielem).

windykacja a antywindykacja

 

Windykacja sądowa

Windykacja sądowa obejmuje uzyskanie przeciwko dłużnikowi tytułu egzekucyjnego (wyroku sądowego, nakazu zapłaty), a następnie opatrzenie go tytułem wykonawczym, tzw. klauzulę wykonalności. windykacja komorniczną i pokomornicza – obejmującą pełną obsługę kontaktów z komornikiem (przekazanie egzekucji, nadzór egzekucji, wnioskowanie o egzekucję z konkretnego majątku oraz o licytację mienia ruchomego lub nieruchomości, wznowienie egzekucji), a także poszukiwanie w drodze wywiadu gospodarczego ukrytego majątku dłużnika odpowiedniego do zaspokojenia roszczenia. windykacja karną – obejmuje prowadzenie postępowania karnego przeciwko nieuczciwemu dłużnikowi w przedmiocie kryminalnego uszczuplenia majątku podlegającego egzekucji, powołania na bazie tegoż majątku nowego podmiotu gospodarczego, udaremnienia wyroku sądu lub równie często na wcześniejszym etapie powstawania wierzytelności oszustwa na szkodę wierzyciela. antywindykacja sądowa – dotyczy bezpośrednio przypadków, gdzie brak chęci współpracy ze strony wierzyciela sprowadza się do uzyskania za wszelką cenę sądowego wyroku lub nakazu zapłaty, który uzupełniony w klauzulę wykonalności jest podstawą do egzekucji komorniczej. Czynności w tym zakresie dotyczą bezpośredniego uczestnictwa w procesie sądowo-egzekucyjnym tj. nadzorowanie wszystkich czynności prawnych kierowanych z sądu, pośrednictwem komornika do dłużnika. Pełnomocnik dłużnika na zasadach reprezentacji, bierze pod lupę zakres praktyki prawnej wszystkich stron biorących udział w procesie, tj. komorników, urzędów, sądów oraz całej administracji, a jeśli stwierdza jakieś nieprawidłowości, wszczyna postępowanie przeciwko wierzycielom, poprzez m.in. skargi.